Vindkraft – på fiskens bekostnad?

februari 2024

Samhället är i stort behov av fossilfri energi och havsbaserad vindkraft ses som en del av lösningen. Frågan är dock vilken effekt det kan få på det känsliga ekosystemet i Östersjön och den fisk som lever där vindkraften ska byggas?

Energibolagen vänder sina blickar till havs, där vindkraftverken kan placeras bortom horisonten så de inte längre syns. Antalet projekterade områden för havsbaserad vindkraft i Östersjön har ökat lavinartat, och utvecklingen är liknande i våra grannländer.

Hur påverkas fisken?

Det finns allvarliga kunskapsbrister kring hur miljön i stort och t.ex. olika fiskarter påverkas av vindkraftparker, både under byggnation och driftsfas. Det är känt att vindkraftverk kan medföra bl.a. ändrade strömmar och vattenomblandning, kroniska lågfrekventa undervattensljud och vibrationer samt elektromagnetiska fält runt kablar.

Fiskar kan reagera på dessa faktorer under skilda delar av sin livscykel (ägg, larver, ung respektive vuxen fisk). Fisken har en rad naturliga beteenden som kan påverkas, exempelvis reproduktion, födosök och vandringar mellan havsområden. Olika fiskarter kan reagera på olika sätt. En torsk och en sill kan vara lika olika som en hare och en björn!

Strömmar och omblandning

Vindkraftverkens fundament förändrar strömmönstren. Det bildas turbulens i vattnet och vattenomblandningen mellan djupare och ytligare vattenskikt kan bidra till ökad algblomning då näringsämnen förs upp till ytan från bottenvattnet. Turbulensen riskerar också att riva upp sediment som grumlar vattnet och sedan faller till botten på en annan plats. Ägg, larver och unga fiskar är ofta känsligare för grumligt vatten än vuxna.

Undervattensljud och vibrationer

Många fiskarter har god hörsel, och exempelvis sill/strömming kommunicerar inom stimmet med ljudsignaler. De flesta fiskarter kan också känna vibrationer och rörelser i vattnet. Vindkraftverk till havs genererar undervattensljud vid byggnation, men också kroniska ljud/vibrationer under drift. Vissa fiskarter kan reagera på dessa ljud så långt bort från vindturbinerna som 20 km. Man vet inte om t.ex. vissa fiskarter undviker att vistas i närheten av vindkraftverken på grund av detta.

Storskaligt miljöexperiment

Den planerade massiva exploateringen kan ses som ett storskaligt miljöexperiment med tanke på de stora kunskapsluckorna kring hur bl.a. fisk påverkas. Vindkraftverkens livslängd beräknas ofta till mellan 30-45 år så det kan röra sig om effekter över lång tid. Sett till det stora antalet planerade parker finns det en stor anledning till oro för hur fisk och miljö skulle kunna påverkas. Så frågan är, är det fisken i havet som får betala priset för att vi ska lösa vår energiförsörjning?

Försiktighetsprincipen som annars är rådande i miljösammanhang verkar vara satt ur spel genom politiska beslut att havsbaserad vindkraft ska prioriteras och verkställas, vilket är oroväckande. Vi hoppas och kräver att våra politiker nu tänker efter före – och värnar om vår fisk!

OBS! Här ska komma ett avslut om att följ oss här på hemsidan och sociala kanaler eller regga dig för vårt nyhetsbrev.

Fler nyheter

Bifångster inom pelagiskt fiske

november 2023
Ökad bestånd i bottenhavet

Finsk studie visar på förbättrat tillstånd för strömmingen i Bottenhavet

december 2023

Vindkraft – på fiskens bekostnad?

februari 2024