Miljömässig hållbarhet

Det svenska pelagiska trålfisket är skonsamt mot den marina miljön och med den gemensamma fiskeripolitiken garanteras ett långsiktigt hållbart fiske. Med moderna fartyg och byte av fiskemöjligheter får vi ett resurssnålt fiske där varje fiskeresa optimeras på bästa sätt. 

Hållbart fiske

Inom hållbarhetsbegreppet finns tre delar; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart fiske är centralt för SPF och våra medlemmar. Att fisket bedrivs på ett miljömässigt sätt i friska hav på välmående fiskbestånd är en grundförutsättning för att kunna bedriva ett fiske både nu och i framtiden. Våra medlemmar driver familjeföretag där det är viktigt att även framtida generationer ska kunna leva vidare av fisket.

Inom EU finns det en gemensam fiskeripolitik som ska garantera ett långsiktigt hållbart fiske. Fiskekvoter baserade på vetenskaplig rådgivning bestämmer hur mycket fisk som får fiskas per område av varje art och regelverket styr hur och när fisket bedrivs. Utöver detta regleras fisket av ett omfattande regelverk och omfattas av olika typer av kontroller.

Läs mer om förvaltningen

Trots detta regelverk finns det många som har synpunkter på hur mycket som ska få fiskas liksom på när, var, hur och av vem fisket ska bedrivas. SPF och våra medlemmar förespråkar en faktabaserad och vetenskaplig grund för fiskeriförvaltningen och de beslut som fattas kring kvoter och nyttjande av fiskresursen.

Hållbart fiske
Hållbart fiske i Sverige

Miljövänligt och klimatsmart fiske

Sett till miljöpåverkan är pelagiskt trålfiske väldigt skonsamt. Andelen bifångster (dvs fångster av andra arter än de önskade) är oerhört låg, och all fisk som fångas tas med iland. Det vill säga att det inte sker några utkast av oönskade fångster. Fisket sker i den fria vattenmassan och inte direkt på botten. Inom det pelagiska fisket bedriver vi projekt för att utveckla selektiva redskap och därigenom ytterligare begränsa oönskade fångster.

Sill/ strömming och skarpsill är bland de mest klimatsmarta animaliska proteinerna sett till C02-utsläpp per kilo ätbar råvara. Moderna pelagiska fartyg fiskar bränslesnålt och på ett mycket resurseffektivt sätt. Möjligheten till byte av fiskemöjligheter inom det pelagiska systemet bidrar också till ett effektivt fiske där fångsten per fiskeresa kan optimeras.