Fiske och vindkraft

Att samhället är i behov av förnybar energi är vi alla medvetna om. När vindkraft placeras ute till havs påverkar den det marina livet och fisket negativt på olika sätt. Eftersom kunskapsläget är extremt dåligt kan det anses vara ett storskaligt miljöexperiment där vi inte vet vad resultatet blir.

Kunskapsbrist

Samhället är i stort behov av fossilfri energi, och energibolagen vänder i ökad utsträckning sina blickar ut till havs, där de kan placera sina vindkraftverk bortom horisonten, så att de inte stör landskapsbilden för de som bor på eller besöker kusten. Frågan är vilken effekt det kan få för exempelvis fisk och skaldjur som lever där vindkraften ska byggas

Det saknas fortfarande i stor utsträckning kunskap om hur vindkraftparkerna kan påverka miljön. Vindkraftverkens livslängd beräknas ofta till mellan 30-45 år så det kan röra sig om effekter över lång tid.

Bland annat saknas det kunskap kring många grundläggande frågor kring hur fisken påverkas, och skulle denna påverkan bli negativ kan konsekvenserna för framtiden bli oerhört allvarliga.

Exempelvis vet man inte om och hur vindkraften har en påverkan på reproduktion och migration för flera kommersiellt viktiga fiskarter. Det saknas kunskap om påverkan både under byggnation och driftsfas, och det behövs långtidsstudier på djurlivet i befintliga vindkraftparker.

Vindkraft påverkar fisken och miljön

Stort antal vindkraftparker till havs

De senaste åren har det varit en lavinartad ökning av projekterade områden för havsbaserad vindkraft runt hela Sveriges kust, och utvecklingen är liknande även i våra grannländer.

Sverige har ett öppet system där energibolagen kan söka om att anlägga vindkraftparker i princip var som helst. I flera fall ligger i nuläget två eller till och med tre planerade parker från olika aktörer omlott på varandra på samma yta i havet.

Teknikutvecklingen går snabbt och de vindkraftverk som nu planeras till havs är ofta högre än Eiffeltornet och samlade i enorma vindkraftparker med hundratals vindkraftverk.

Samexistens mellan vindkraft och fiske?

I de parker som redan finns är det omöjligt eller otillåtet att fiska med pelagiska redskap. I de parker där det planeras flytande vindkraftverk kommer ingen trålning eller fiske med not kunna bedrivas av säkerhetsskäl då de kan fastna i vindkraftverkens förankringar.

Pelagiskt fiske med trål och not är en utrymmeskrävande verksamhet som sannolikt inte kan samexistera med marina vindkraftverk. En pelagisk trål kan vara över en kilometer lång och väga hundratals ton när den är full med fisk så det rör sig om stora redskap och stora krafter.

Vindkraft och fiske riskerar därför att konkurrera om ytan i havet, och vindkraftparker blir i praktiken stängda områden för fiske.

Samexistens mellan vindkraft och fiske?

I de parker som redan finns är det omöjligt eller otillåtet att fiska med pelagiska redskap. I de parker där det planeras flytande vindkraftverk kommer ingen trålning eller fiske med not kunna bedrivas av säkerhetsskäl då de kan fastna i vindkraftverkens förankringar.

Pelagiskt fiske med trål och not är en utrymmeskrävande verksamhet som sannolikt inte kan samexistera med marina vindkraftverk. En pelagisk trål kan vara över en kilometer lång och väga hundratals ton när den är full med fisk så det rör sig om stora redskap och stora krafter.

Vindkraft och fiske riskerar därför att konkurrera om ytan i havet, och vindkraftparker blir i praktiken stängda områden för fiske.

Vindkraft negativ påverkan på fisk och miljö

Negativ påverkan på fisken?

Vindkraftparker kan medföra bland annat:

  • turbulens som påverkar strömmönster och vattenomsättning
  • turbulens som leder till ändrad omblandning och skiktning i vattenmassan
  • ökad grumling genom uppvirvlat sediment (med risk för föroreningar och syrebrist)
  • kroniska lågfrekventa undervattensljud och vibrationer
  • • elektromagnetiska fält runt strömkablar

Dessa faktorer kan i sin tur påverka fiskens beteenden och var den ansamlas. Olika fiskarter kan reagera på dessa faktorer under skilda delar av sin livscykel (ägg, larver, ung respektive vuxen fisk). Varje art har en rad naturliga beteenden som kan påverkas, exempelvis reproduktion, födosök och vandringar mellan havsområden.

Olika fiskarter kan reagera på olika sätt. En torsk och en sill kan vara lika olika som en hare och en björn!

Ett exempel från Östersjön

I sydvästra Östersjön har det byggts vindkraftparker till havs i tysk och dansk zon. Samtidigt har sillpopulationen i detta område (”Rügensillen” eller det som kallas för det västra Östersjöbeståndet) haft en historiskt dålig rekrytering under ett antal år.

Yrkesfiskarna är rädda att dessa två saker hänger ihop, då vindkraft byggts på platser där sillen tidigare lekte. Utöver det har sillens vandringsmönster och beteende har förändrats, den har tagit andra vägar och uppehåller sig på djupare vatten än tidigare.