Fisket kan påverkas direkt och indirekt av havsbaserad vindkraft.

Direkt påverkan sker genom konkurrens om ytan – en placering av vindkraftparker som påverkar var och hur fisket kan bedrivas. Sannolikt kommer inte pelagiskt fiske med trål kunna bedrivas inne i vindkraftparkerna, då redskapen är för stora.

Indirekt påverkan kan orsakas av andra effekter av vindkraftparkerna på miljön och fiskbestånden Här saknas väldigt mycket kunskap. Vattenomblandning, strömmar och skiktning kan påverkas av vindkraftverken, och dessa faktorer tillsammans med bland annat undervattensljud kan komma att påverka fiskens lek, födosök eller vandringsmönster.

Läs mer om Fiske och vindkraft