En annan sak som framförts är att trålfisket efter sill/strömming på senare tid skulle ske mer kustnära. Data över fiskemönster i en rapport från Havs- och vattenmyndigheten3 med hög geografisk upplösning visar däremot inte någon påtaglig skillnad i fiskemönster eller att fisket skulle flyttat sig närmare kusten. Kartorna visar svenskt pelagiskt fiske efter sill/strömming 2015-2020. Grönt markerar trålfiskeområden (mindre fartyg med pelagisk trål, 32 mm maska är tillåtna) innanför 4 nautiska mil. Den gråa zonen är området mellan 4 till 12 nautiska mil. Varje punkt motsvarar ett tråldrag.

Av figurerna kan man dra slutsatsen att fisket bedrivs på samma platser från år till år, där det ofta har bedrivits under decennier. Fisket har alltså inte flyttat närmare kusten.

2 HaV Uppföljning av infiskning på kustkvot
3 HaV Rapport Dnr 00301-2021 (2021-02-02)