Det är viktigt med den kunskapsinhämtning som sker för att fatta välgrundade beslut. SPF menar att det redan idag går att vidta en rad åtgärder för att stärka det småskaliga fisket, exempelvis: