Av de pelagiska bestånd som fiskas av svenskt yrkesfiske är det idag Nordsjösillen och strömmingen i Bottenhavet/Bottenviken  samt tobis, skarpsill och vitlinglyra i Nordsjön som är certifierade. Flera certifieringar är suspenderade av olika orsaker.

Tidigare certifieringar för makrill och NVG-sill (Atlantoskandisk sill) suspenderades våren 2019 respektive årsskiftet 2020/21. I båda fallen orsakades suspenderingarna av oenigheter mellan Kuststaterna vid förhandlingar om kvotsättning.

Certifieringen av sill i Skagerak/Kattegatt samt västra Östersjön är suspenderad sedan oktober 2018. Fisket i Skagerrak sker på en blandning av Nordsjösill, Skagerraksill och sill från Västra Östersjön. När ICES under 2018 gjorde en kraftig sänkning av uppskattningen för sillbeståndet i Västra Östersjön påverkade detta möjligheten att certifiera både sillfisket och skarpsillsfisket i Skagerrak-Kattegatt. Sill från västra Östersjön riskerar att fångas i Skagerrak-Kattegatt då den migrerar upp genom dessa vattenområden på sin väg till Nordsjön där den äter upp sig.

I september 2021 själv-suspenderade fisket sillen i centrala Östersjön, och våren 2023 suspenderades skarpsillen i Östersjön. Båda fallen är kopplade till att MSC önskar mer information om mellanartsinteraktioner med t.ex. torsk av ICES rådgivning än vad som idag är fallet.