Många aktörer och flera utskottsinitiativ i MJU föreslår en utflyttning av trålgränsen som en lösning på olika problem i Östersjön. SPF delar den oro som finns för såväl det kustnära ekosystemet som för det kustnära fisket och önskar att problemen för dessa ska kunna lösas.
Dock kommer vi inte till samma slutsats om att en utflyttning av trålgränsen kommer lösa problemen. När vi analyserar konsekvenserna av detta förslag anser vi att det har ett antal oönskade effekter:

 1. Fisket på kust- och regionalkvot försvinner
  Det småskaliga lokala och regionala pelagiska trålfisket blir det första som försvinner med en utflyttad trålgräns. För fartyg mindre än 12 meter (kustkvotsfartyg) är det av säkerhetsskäl och praktiska skäl svårt att bedriva sitt fiske utanför 12 sjömil, dessa fartyg kan alltså tvingas lägga ner sin verksamhet helt. Även fisket på regionalkvoten (i dagsläget trålfartyg mellan 12 och 37 meter) kommer få stora problem då många traditionella fiskeplatser som finns mellan 4 och 12 sjömil och som nyttjats i generationer inte längre blir möjliga att fiska på.
 2. Den lokala beredningsindustrin försvinner – mer fisk till mjöl och olja
  Samtidigt skulle denna reglering rycka undan benen på den lokala svenska beredningsindustrin för konsumtionsändamål på ostkusten. Denna får huvuddelen av sin råvara från regionalkvotsbåtar som är över 35 meter långa. Dessa fiskar 95 % av konsumtionssillen i området mellan 4 och 12 sjömil där den större sillen/strömmingen uppehåller sig.
  En utestängning av fartyg från området mellan 4-12 sjömil skulle alltså driva utvecklingen bort från ett konsumtionsfiske och mot ett fiske för fiskmjöl och fiskolja.
 3. Samma mängd fiskas, men till större miljökostnad
  Med en utflyttning av trålgränsen kommer samma volymer fiskas som idag givet lika stora kvoter. Endast de största fartygen som kan bedriva sitt fiske längre ut till sjöss kan fortsätta fiska. Fartygen kommer behöva leta efter fisken i högre utsträckning när de inte tillåts fiska på sina vanliga fiskeplatser, vilket i sin tur medför en högre bränsleförbrukning för samma mängd fångst. Fisket blir då mindre klimat- och miljövänligt.